{{ currentPool.minersOnline }}

Thợ mỏ trực tuyến

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.formattedHash.split(' ')[1] }}

Hashrate pool

{{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[1] }}

Độ khó mạng lưới

{{ currentPool.networkHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkHash.split(' ')[1] }}

Hashrate mạng lưới

{{ currentPool.lastBlockTime }}

Block cuối cùng

{{ currentPool.currentBlock }}

Block đào

{{ currentPool.price_usd ? currentPool.price_usd.toFixed(3) : (0).toFixed(2) }}$ {{ (currentPool.lastHourPlus ? '+' : '') + currentPool.lastHour.toFixed(2) }}%

Giá 1 YOC

{{ currentPool.luck }}

May mắn

1.5%

Phí pool

5 YOC

Phần thưởng block

8G

Độ khó cổ phần

1 YOC

Thanh toán tối thiểu

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[0] }}

{{ currentPool.formattedHash.split(' ')[1] }} Pool
Hashrate
@Pool2MinersBot

Telegram Bot - giám sát giàn khoan

@SoloYoc2Miners

Telegram Bot - thông báo có khối mới

Chọn máy chủ đào của bạn:

Châu Á Châu Âu Mỹ
Máy chủ Sắp ra mắt solo-yoc.2miners.com:4141 Sắp ra mắt